Medezeggenschapsraad


Onze school heeft een medezeggenschapsraad, dit is geregeld in de statuten van onze school. Verder wordt de MR geformaliseerd door de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS)
In de MR zitten zowel ouders als leerkrachten van onze school.Samen kijken we naar de beleidsplannen die zijn opgesteld en naar de formatie die wordt ingezet op school.Ouders en leerkrachten die vragen hebben over school kunnen ook bij de MR terecht.
Omdat onze school onderdeel is van een stichting met meer scholen is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ook hierin nemen ouders en leerkrachten zitting. Op dit moment is er niemand van onze school die zitting heeft in de GMR.
 
De leden van de MR
- Bauke Nieuwenhuis (voorzitter) ouder van school
- Annemiek Scheltinga, ouder van school
- Saskia Damhuis, leerkracht
- NIenke Nicolai, leerkracht