Handelingsgericht werken op  de KBS Sint Bernardus.

Handelingsgericht werken (HGW) staat zowel in de zorg als in het onderwijs volop in de belangstelling. Met het HGW is het mogelijk passend onderwijs voor leerlingen handen en voeten te geven. In deze tijd van bezuinigingen, waarbij de scholen met minder financiële middelen toch de kwaliteit van het onderwijs willen bewaken, is HGW een middel om daar voor zorg te dragen. Middels onderstaande uitleg willen wij u (nogmaals) informeren over wat HGW is en hoe het werkt in de praktijk op de St. Bernardus.
 
De visie van HGW.
 De meeste kinderen gaan min of meer probleemloos door de school. Zij spelen met vriendjes en vriendinnetjes, leren wat geleerd moet worden en kunnen het goed vinden met hun leerkrachten. Er zijn ook kinderen die zich niet ontwikkelen zoals we dat graag zouden willen. Ze leren niet wat ze moeten leren, gedragen zich niet zoals we het graag zien en misschien ‘zitten ze ook niet goed in hun vel’.
Een leerprobleem, een leerstoornis, een gedragsprobleem: in ieder geval is er iets wat het leren en de ontwikkeling van het kind in de weg staat.
Als dat aan de hand is, blijkt het van groot belang te zijn hoe de opvoeders en  vooral de school daar tegenaan kijken. Men kan de kwestie beschouwen als een zaak van het kind: “zij heeft een leesprobleem; “Hij kan zich niet goed concentreren; “zij is faalangstig”. Er kan ook anders gekeken worden: in plaats van de vraag “wat heeft dit kind”, wordt de vraag dan: “wat heeft dit kind nodig van leerkracht en van zijn omgeving om verder te komen?”Anders gezegd: Welke onderwijsbehoeften heeft het kind? Dit is de zienswijze van HGW.
 
De kern van HGW is dus, dat niet wordt uitgegaan van wat het kind niet kan, maar van wat het kind wel kan. Deze mogelijkheden worden zoveel mogelijk verzameld door samen te werken, met het kind, de ouders, collega’s en externen, zodat kan worden bepaald welke mogelijkheden het kind heeft en wat de leerkracht daarmee kan en moet.
 
De werkwijze in de praktijk.
 In de groepen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de onderwijsbehoeften van kinderen.  We werken regelmatig in drie (sub) groepen om een onderscheid te kunnen maken tussen gewone instructie, minder instructie (voor de kinderen die meer aankunnen) en extra instructie (voor de kinderen die extra uitleg en/of tijd nodig hebben). Een doelgerichte en doordachte organisatie van het werken in de klas helpt om tegemoet te komen aan wat kinderen nodig hebben. Hier wordt dan ook veel aandacht aan besteed op de St. Bernardus.
We zijn nog niet “klaar”met HGW, het is een proces waar we midden in zitten en ook in dit schooljaar en volgende schooljaren nog stappen in gaan maken.
 
 
Wat merken u en uw kind hiervan.
Tijdens de gesprekken die we met u voeren over uw kind zullen we steeds meer praten over wat uw kind nodig heeft. We hechten daarbij veel waarde aan de informatie die u ons kunt geven om ons handelen hier zo goed mogelijk op af te stemmen. Ook proberen we steeds vaker momenten te creëren waar we ook uitgebreid in gesprek gaan met uw kind. Vaak weten kinderen namelijk zelf heel goed aan te geven wat voor hen goed of niet goed werkt in benadering, uitleg, verwerking en/of samenwerken.
 
Wij hopen u met bovenstaande wat meer inzicht te hebben gegeven over HGW en de schoolontwikkeling die wij als St. Bernardus doormaken.
 
Als u nog vragen heeft over bovenstaande, dan kunt u zich te allen tijde richten tot de leerkracht van uw kind of de internbegeleider.

 
 
 

 

KBS Sint Bernardus |Frieseweg 6 | 8375 AJ Oldemarkt | 0561-451888 | directie@kbssintbernardus.nl